Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníky (kupujícími). Prodávajícím se rozumí internetový obchod Amethera.cz, jehož provozovatelem je společnost Amethera s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 03188787, a která není plátcem DPH.

A. Obecná ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), obsažených v zák. č. 89/2012 Sb. i v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy s prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Amethera.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Amethera.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech výlučně pro účely zpracování a vyřízení objednávky.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

C. Záruka, práva z vadného plnění

1. Na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců počínající ode dne převzetí zboží, pokud není u výrobku výslovně uvedeno jinak. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

2. Prodávající po dobu trvání záruky odpovídá za to, že věc bude způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy tento věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

a) výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,

b) výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),

c) vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

6. Ke každému zboží je přikládán doklad – faktura. V případě, že záruční list ke zboží nebude součástí dodávky, nahrazuje jej pro uplatnění práv ze záruky faktura v plném rozsahu.

D. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami internetové prodejny Amethera.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3. O uplatnění reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem a v něm uvést povahu vytýkaných vad. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace předloží kupující vadný výrobek prodávajícímu nebo osobě prodávajícím určené k provedení opravy.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (+420 608 174 234) nebo cestou našeho kontaktního formuláře.

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

3. Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) formou doporučeného balíku na adresu sídla prodávajícího, dobírky nebudou převzaty. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí tento částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká mu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

F. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Amethera s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Správcem získaných osobních údajů je společnost Amethera s.r.o., IČO 03188787, se sídlem Jílkova 1625/113, 615 00 Brno-Židenice (dále též „správce“).

3. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

4. Ze samotné podstaty činnosti internetového obchodu správce v případě odeslání objednávky uchovává údaje zadané kupujícím za účelem vyřízení jeho objednávky – a to přesněji jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH), telefonní číslo a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou. Tyto údaje správce využije pouze za účelem vyřízení objednávky, neposkytuje je třetím stranám s výjimkami blíže určenými v odst. 6 tohoto článku. Neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

5. Osobní údaje budou uloženy u společnosti Amethera s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Zpracováním osobních údajů může společnost Amethera s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele čistě v míře nezbytné pro vyřízení zákazníkovy objednávky, přesněji s doručovateli zásilek, poskytovateli účetních daňových a právních služeb, subjekty posuzující oprávněnost reklamací, subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa, subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení.

7. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

8. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@amethera.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: dx9jpk). Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

G. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění.